Bonitetni sistem sakupljanja i korišćenja bodova

Pravila bonitetnog sistema

Bonitetni sistem se temelji na sakupljanju i isko­rišćenju bodova sa Pika kartice čiji je izdavalac Mercator-S d.o.o.

Sakupljanje i iskorišćenje bodova je moguće na svim prodajnim mestima označenim nalepnicom Pika. Bonitetni period je vremenski ograničen na 6 meseci. Traje od:

  • 1. februara do 31. jula i
  • od 1. avgusta do 31. januara.
Svaka kupovina jednaka ili veća od 100 RSD dono­si bodove, koji se sabiraju na računu korisnika kar­tice..
Primer sakupljanja bodova:
Od 100 RSD do 199,99 RSD = 1 bod
Od 200 RSD do 299,99 RSD = 2 boda
 

Stanje sakupljenih bodova može se videti na slipu koji dobijate prilikom svake kupovine. Bodove sakupljene na više kartica nije moguće međusobno sabirati, osim u slučaju nosioca platne kartice i od njega ovlašćene osobe (dodatne kartice), gde se kupovine obračunavaju preko jednog računa.

Sakupljeni bodovi se ne mogu preneti u sledeći bonitetni period. Sa novim bonitetnim periodom broj sakupljenih bodova vraća se na nulu.

Reklamacije na kupovine je moguće podneti u roku 8 dana od dana kupovine ili primljenog mesečnog obračuna. Storniranje računa podrazumeva i oduzima­nje bodova koji su dobijeni prilikom sporne kupovine. Za rešavanja neopravdanih reklamacija zaračunavamo nastale troškove po važećem cenovniku.

Korisniku Pika kartice koji posluje u skladu sa pravili­ma bonitetnog sistema, a u pisanom obliku ne otkaže karticu 30 dana pre isteka važenja, izdavalac će auto­matski izdati novu karticu sa rokom važenja 6 godina (plava Pika) ili 4 godine (zelena i zlatna Pika). Izdavalac neće obnoviti kartice koje pred istek važnosti nisu više od godinu dana imale evidentirane kupovine. Izdavalac zadržava pravo blokade ili odbijanje ponovnog izdava­nja kartice ukoliko korisnik Pika kartice krši pravila boni­tetnog sistema ili svojim ponašanjem namerno izaziva dodatne troškove.

Za sve informacije o Pika kartici možete pozvati bespla­tan broj telefona 0800 000 500 (pozivi iz fiksne telefoni­je) ili 021 4888 688.

Pika kartica je bonitetna kartica namenjena krajnjem potrošaču, zato je njena upotreba ograničena samo za plaćanje robe i usluga namenjenim ličnim potreba­ma.

Za sve Pika kartice pravila bonitetnog sistema su jednaka za fizicka lica.

Sakupljanje i korišćenje bodova

Bodove možete da sakupljate u market trgovinama Roda i Mercator, pri kupovini prehrambenih proi­zvoda i proizvoda za svakodnevnu upotrebu, odeće i obuće, sportske opreme, u prodavnicama teh­ničke robe i građevinskog materijala. Možete ih sakupljati i u M tehnici, Intersportu, Aveniji Mode, Modiani, Beautique, M restoranima i Santana Baru.

Bodove možete da dobijete isključivo odmah nakon kupovine. Naknadni unos nije moguć.
 
Bodovi se mogu dobiti prilikom plaćanja gotovi­nom, kao i sa drugim platnim karticama i čekovima građana gde se bodovi dobijaju samo na prvi ček koji dospeva odmah na naplatu.
 
Prilikom kupovine na rate sa Pika karticom, bodovi se dobijaju samo na prvu ratu kredita.
Pika kartica Vam omogućava kupovinu robe do 12 mesečnih rata, za najniži iznos kupovine od 6.000 RSD (najniži iznos rate je 1.500 RSD) bez obračuna kamate.
 
 Bonitetne bodove nije moguće dobiti:
• Korišćenjem sakupljenih bodova
• Kupovinom robe čekovima građana na odloženo,
• Kupovinom sledećih proizvoda: cigareta i drugih duvanskih proizvoda, štampe, povratne ambalaže i elektron­skih dopuna.
 
Sa Vašom Pika karticom možete sakupljati i koristi­ti bodove na svim prodajnim mestima označenim nale­pnicom Pika u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, u skladu sa pravilima bonitetnog sistema koji važi u svakoj zemlji.

Iskorišćenje Pika bodova

Bodove iskoristite za plaćanje Vaše kupovine. Iskorišćenje bodova moguće je u svim trgovinama, u kojima ste prethodno sakupljali bodove. Ukoliko imate sakupljenih 250 bodova ostvarićete uštedu od 500 RSD. Na kasi obavezno skrenite pažnju kasiru da za plaćanje računa želite iskoristiti bodove. U slučaju da na karti­ci nema dovoljno bodova, iskorišćenje bodova će biti odbijeno. Nakon uspešne realizacije, uzmite potvrdu o iskorišćenim bodovima. Broj iskorišćenih bodova oduzi­ma sa od ukupnog broja sakupljenih bodova na kartici.

Iznos uštede zavisi od broja sakupljenih bodova
 
Broj sakupljenih bodova
Vrednost boniteta u RSD
250
500
1.250
5.000
3.500
21.000

U zavisnosti od sakupljenih bodova moguće je iskoristiti više boniteta. Primer: za sakupljenih 750 bodova može­te iskoristiti vrednost boniteta u iznosu od 1.500 RSD (ukoliko na kartici imate sakupljenih 750 bodova, prili­kom naredne kupovine možete se odlučiti za iskorišće­nje 3 x 250 bodova = 750 bodova, odnosno uštedeti 3 x 500 RSD = 1.500 RSD).

Na iskorišćene sakupljene bodove nije moguće dobiti nove bodove, niti je moguće sakupljene bodove zameniti za gotovinu ili delimično unovčiti.

Mercator-S ne preuzima odgovornost za iskorišćene bodove na izgubljenim ili ukradenim karticama.